Det terapeutiske arbejde med sorg hos unge 

v. Villy Kring, Børn, Unge & Sorg

30 – 31/10 2021

Gennem de to dage kurset varer, vil du stifte bekendtskab med centrale begreber og teorier inden for sorg området, og du vil blive introduceret til det terapeutiske arbejde med unge (teenage-alder og voksne unge), der har mistet en forælder, og hvor sorgen er blevet kompliceret.
 
Centralt i forbindelse med sorgteori vil være den såkaldte ’to-proces model’, som gennemgås og sættes ind i en praktisk klinisk sammenhæng. Fokus vil være modellens praktiske anvendelighed som forståelsesramme, når terapeuten skal orientere sin behandling og forstå centrale processer i et sorgforløb. 
 
Hvad er naturlige sorgreaktioner, og hvad træder særligt frem hos unge, der mister til død ? Hvad kendetegner sorgens akutte fase, og hvad kendetegner reaktioner hos unge, hvor sorgen er blevet mere kompliceret, og hvor der er behov for professionel hjælp og terapeutisk intervention?
 
Vi vil her se nærmere på guidelines vedr. vigtige risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i forbindelse med den unges sorgproces, hvor omstændigheder ved tabet/dødsfaldet, såsom forudgående belastninger i f. m. evt. sygdomsforløb hos forælder eller traumatiserende hændelser ved pludselig død spiller ind - og hvor personlighedsmæssige og udviklingspsykologiske forudsætninger og kvaliteten af social støtte er af stor betydning. 
 
Ud over ovenstående del vedr. sorgens forskellige udtryk og fremtrædelse, vil du mere indgående stifte bekendtskab med centrale terapeutiske teorier og metoder i forbindelse med behandling/terapi af unge med forskellige sorgreaktioner. Vi vil se på terapeutiske interventions metoder i forbindelse med individuelle forløb, familie- baseret intervention og forløb baseret på terapeutiske grupper med unge med tab. Kurset vil give en introduktion til en model for terapi af unge i sorg, som kaldes ’individuel terapi i grupper’ -  og herunder sætte fokus på anvendelse af brevskrivning i sorgterapi som en vigtig metode. 
 
Mens kursets teori- og metode- dele vil introducere til forståelse af, hvad sorg kan siges at være i bredere forstand, så vil kursets kliniske dele være praksis nær introduktion til terapi af unge i sorg og altså herunder individuel sorgterapi af unge i gruppe. Sideløbende med oplæg og gennemgang af teori og begreber lægges der i kurset vægt på inddragelse af deltagerne gennem små summe-øvelser og praktisk afprøvning af metode elementer i mindre fora.
 
De mere teoretiske oplæg vil løbende blive belyst gennem relevant case materiale og også deltagernes egne bidrag med erfaringer og oplevelser i forbindelse med tab og sorg vil kunne inddrages og være velkomne. En frivillig fra Børn, Unge & Sorg, som selv har mistet, vil i denne forbindelse også deltage mhp. i et lille oplæg at fortælle sin egen historie. 
 
Med workshoppen vil du som deltager få: 
 • Kendskab til centrale begreber og teorier vedr. sorg og sorgprocesser.
 • Viden om særlige forhold vedr. teenagere og unge voksnes reaktioner ved tab af forælder.
 •  Kendskab til måder at vurdere graden af behov for terapeutisk intervention hos unge.
 • Viden om tilrettelæggelse af terapeutisk intervention i forhold til unge med mere komplicerede sorgreaktioner.
 • Kendskab til praktisk metoder i forbindelse med sorg og terapi af komplicerede sorg reaktioner.
 • Kendskab til tilrettelæggelse af terapeutisk intervention i forhold til individ, familie og gruppe niveau.
 • Afprøvning gennem øvelser af centrale metoder i forbindelse med individuel terapi af unge i grupper.​
Når du tilmelder dig kurset, vil du endvidere få tilsendt en artikel, "Larsen, Gulberg & Kring (2021): A Group Therapy Program for Parentally Bereaved Young Adults with Grief Complications: Rationale, Method and Case examples", som kursusholder er medforfatter på. Denne vil kunne agere baggrundslitteratur for kurset, men er selvfølgelig frivillig at læse. 
 
 

Om Kursusholder

Villy Kring er cand.psych.aut og specialist i psykoterapi hos Børn, Unge & Sorg, og har mange års erfaring med individuel-, familie- og gruppeterapi af børn og unge, som har mistet forældre eller søskende. De seneste år har han især været interesseret i de specielle udfordringer, som unge i sorg møder i kraft af deres specifikke udviklingsopgaver,  hvilket er reflekteret i hans arbejde med særligt gruppeterapi af unge i Børn, Unge & Sorg. 
 
Det Nationale Sorgcenter i Danmark står på Børn, Unge & Sorgs mangeårige erfaring med sorgarbejde. De arbejder med forskning, viden, formidling og efteruddannelse til fagpersoner i hele landet. 
 
De sætter sorg og død til debat i samfundet og over for den brede befolkning for at mindske tabuiseringen. 
 
Formålet med centret er at sikre, at alle relevante fagprofessionelle i Danmark får tilstrækkelig fagkundskab, kompetence og viden til at kunne forebygge, identificere og behandle mennesker i sorg, og at kommunernes og regionernes indsats på sorgområdet bliver udviklet. Ikke mindst vil Det Nationale Sorgcenter arbejde for et mentalitetsskifte i den danske kultur samt sætte død og sorg på dagsordenen.
 
 

 

Prisen for at deltage er 575kr.

Billetter sættes til salg mandag d. 4. oktober 2021!

Praktisk information

 • OBS! KURSET ER KUN FOR PSYKOLOGISTUDERENDE* MED GYLDIGT INDSKRIVNINGSBEVIS FRA ENTEN KU, AU, SDU ELLER AAU.*
 • Kurset foregår både lørdag den 30. oktober og søndag den 31. oktober 2021. Begge dage fra kl. 10:00-17:00 i Det Nationale Sorgcenters lokaler på Kejsergade 2, 1155 København K.
 • For at opfylde kriterierne til kursusbeviset skal kursisten have deltaget i hele kurset over begge dage.
 • Kursusgruppen forbeholder sig retten til at ændre lokationen og tidspunktet for kurset op til en uge inden afvikling af kurset og til at nægte adgang til kursusområdet for en deltager, der ikke opfylder deltagelseskravene.
 • Refundering af billetter sker kun ved aflysning af kurset.